1

Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου γυμνασίου Μυτιλήνης – 4ου δημοτικού σχολείου

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου γυμνασίου Μυτιλήνης – 4ου δημοτικού σχολείου», εκτιμώμενης αξίας 431.623,93  Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 505.00,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20-07-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24-07-2020  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.)

Αναλυτικά: