1

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού εφτά (7) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λειτουργίας χώρων ευθύνης της Δ/νσης Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης.

Όσοι  ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τους κάτωθι τρόπους (Συνιστάται ο πρώτος), μέχρι και την Τρίτη 16/6/2020 και ώρα 15:00:

  • να καταθέσουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στο site του Δήμου Μυτιλήνης, εφόσον:

α)πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

β)Έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους

γ)Το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994) δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 και το εδάφιο ιε της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών  αποστέλλοντας τον τίτλο σπουδών τους στο e-mail prosopikou@mytilene.gr βάζοντας σαν θέμα το ονοματεπώνυμό τους.

  • να κατεβάσουν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης που υπάρχει στο site του Δήμου Μυτιλήνης (ειδικότερα www.mytilene.gr/ ηλεκτρονική ενημέρωση / προκηρύξεις/ Ανακοίνωση για την πρόσληψη 7 ατόμων για τις ανάγκες της Δνσης Πολιτισμού) και αφού τα εκτυπώσουν και τα συμπληρώσουν να τα σκανάρουν και να τα αποστείλουν με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο e-mail prosopikou@mytilene.gr βάζοντας σαν θέμα το ονοματεπώνυμό τους.
  • αυτοπροσώπως στην υπηρεσία φροντίζοντας να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις και προσκομίζοντας φωτοαντίγραφα της αστυνομικής τους ταυτότητας και του τίτλου σπουδών τους.
  • κατ’ εξαίρεση εκτυπώνοντας τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης που διατίθενται στην ίδια διεύθυνση   και αποστέλλοντάς τα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή στο Δήμο Μυτιλήνης, Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη 81132

Πληροφορίες στο τηλ. 2251350596 Ευμορφία Τυρή.

Αναλυτικά:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ