1

Αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου Μόριας του Δήμου Λέσβου

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 154.697,85 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 180.996,48  Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22-06-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26-06-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.(Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.).

Αναλυτικά: