1

Εργασίες για την ολοκλήρωση την έκδοση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας του Ρουσέλλειου Δημοτικού Θεάτρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτου 3
Ταχ. Κωδ: 811 31
Πληροφορίες: Μαυραντώνης Βλ.
Τηλ: 2251037394
Fax: 2251037393
e-mail:grafiopolitismoumyt@gmail.com
Μυτιλήνη, 11/05/2020
Αριθ. Πρωτ:12590
Προς:Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης με τίτλο «Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο «Εργασίες για την ολοκλήρωση την έκδοση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας του Ρουσέλλειου Δημοτικού Θεάτρου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.683,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ.-

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί  α) η υπ’ αριθ.453/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: 1.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της δαπάνης μπορούν να υποβάλλουν την  οικονομική τους προσφορά  με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,  είτε ανά ομάδα ή τμήμα των ομάδων είτε στο σύνολο των ανωτέρων της παροχής των υπηρεσιών, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στην αριθμ. 6/2019 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας ,Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης.

Oι Οικονομικές προσφορές μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα κατατεθούν στα Γραφεία της Διεύθυνσης –Κουντουριώτη 3 –Μυτιλήνης, μέχρι και τις 13:00 της Παρασκευής 15/05/2020.

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ: Τη Δ/νση Πολιτισμού-Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ …….(τίτλος δαπάνης)

Σας γνωρίζουμε ότι o ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και εφόσον η ανάθεση ξεπερνά το ποσό των 2.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.11 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019 και προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) υποχρεούται να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) .

Διευκρινίζεται ότι η  υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα (εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 73 παρ.2 του Ν.4412/2016) -(εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).

δ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του) (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) (να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους).

ε. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο (να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του).

στ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις  υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής  Νομοθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της προσφορά τους (τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός και το έντυπο προσφοράς) και την μελέτη μπορούν να απευθύνονται  στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Βλάση Μαυραντώνη, στα τηλέφωνα: 2251 0 37394 και φαξ: 2251 0 37393 και e-mail:grafiopolitismoumyt@gmail.com, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΥΡΗΣ