1

Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου  Μυτιλήνης (Εθνικών, τοπικών εορτών και Πάσχα)

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης με τίτλο «Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου  Μυτιλήνης (Εθνικών, τοπικών εορτών και Πάσχα)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.903,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ .

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης/ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ομάδα ή τμήμα ομάδας και λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, μέχρι και τις 13:00 της Τρίτης 10/03/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της προσφορά τους (τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός και το έντυπο προσφοράς) και την μελέτη μπορούν να απευθύνονται  στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Βλάση Μαυραντώνη, στα τηλέφωνα: 2251 0 37394 και φαξ: 2251 0 37393 και e-mail:grafiopolitismoumyt@gmail.com, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά :