1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (SECURITY)  & ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Ο Δήμος ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (SECURITY)  & ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της  ομάδας ειδών της υπηρεσίας, μέχρι και τις 14:00΄ της Παρασκευής 21-02-2020.

Αναλυτικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ