1

Συντήρηση και επισκευή Ανελκυστήρων Δήμου Μυτιλήνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ     
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη
Ταχ. Κωδ: 811 32
Πληροφορίες: Μαρίνος Αντωνέλλος
Τηλ: 2251350565
Fax: 2251350510
e-mail: promithies@mytilene.gr
Μυτιλήνη: 24-12-2019
Αριθ. Πρωτ.: 14450
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή Ανελκυστήρων Δήμου Μυτιλήνης”, προϋπολογιζόμενης αξίας έως 12.086,10 ευρώ, με το ΦΠΑ 17%.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 795/10-12-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 2.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της  ομάδας ειδών της προμήθειας, μέχρι και την Παρασκευή 27-12-2019 και ώρα 14:00.

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών του Δήμου

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν συνδράμουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 (αντί Απόσπασμα ποινικού μητρώου) . Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016),
  2. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς),
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 73 παρ.2 του Ν.4412/2016) (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς),
  4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του) (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) (να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους),
  5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο(να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του),
  6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18.

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Αντωνέλλος Μαρίνος στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

Συνημμένα η σχετική μελέτη .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΥΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ