1

Προμήθεια κλιματιστικών και συσκευών ψύξης και θέρμανσης – (Προμήθεια μικρού ψυγείου της Τεχνικής Υπηρεσίας)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ       
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη
Ταχ. Κωδ: 811 32
Πληροφορίες: Μ. ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ
Τηλ: 2251350565
Fax: 2251350510
e-mail: promithies@mytilene.gr
Μυτιλήνη  10-12-2019
Αριθ. Πρωτ.: 12581    
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια κλιματιστικών και συσκευών ψύξης και θέρμανσης” – (Προμήθεια μικρού ψυγείου της Τεχνικής Υπηρεσίας), προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 134,55 ευρώ με  ΦΠΑ 17%.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας  έχει εκδοθεί α) η με αριθ. 790/09-12-2019  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης   και β) τη βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: 1.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής  μέχρι και ώρα 14:00 της Παρασκευής 13-12-2019.

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Λέσβου

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αρμόδιος υπάλληλος ο κ. ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

Συνημμένα η σχετική μελέτη .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ