Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου νηπιαγωγείου Μυτιλήνης και δημοτικού σχολείου Λουτρών

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 270,085,47 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 316.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Μυτιλήνης (Οδός : Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. : 81132, NUTS : EL411., τηλ. : 2251350558,2251350549, fax : 2251350508, e-mail : dimoprasion@mytilene.gr, ιστοσελίδα : www.mytilene.gr). Ανήκει στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές, και ασκεί ανάλογες δραστηριότητες.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16-12-2019  ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20-12-2019  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. (Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.)

Αναλυτικά: