1

Εργασίες για την Αποκατάσταση Βατότητας στο Αγροτικό Δίκτυο της Δ.Ε. Ευεργέτουλα

Ο Δήμος Μυτιλήνης ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας γενικής φύσης με τίτλο «Εργασίες για την Αποκατάσταση Βατότητας στο Αγροτικό Δίκτυο της Δ.Ε. Ευεργέτουλα», συνολικής  δαπάνης  23.400,00 (με ΦΠΑ) ,   με  την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 118 .

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου, έως την Πέμπτη 28/11/2019 και ώρα 14:30, με την ένδειξη: «Προς: Γραφείο Δημάρχου – Υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ».

Αναλυτικά: