1

Έγκριση κατά παρέκκλισης συνέχισης της λειτουργίας καφενείου

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προβεί στην έγκριση της κατά παρέκκλισης συνέχισης της λειτουργίας, ως καφενείο, του καταστήματος επί της οδού Αεροπόρου Γιανναρέλλη 51 στη Μυτιλήνη, το οποίο λειτουργούσε ως καφενείο και πριν τις 5-12-1988.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί ένσταση εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας για τυχόν όχληση που μπορεί να προκληθεί στο περιβάλλον, στην κυκλοφορία ή σε παρακείμενη κατοικία.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.