1

Αρ. πρόσκλησης 1/2019 Δήμου Μυτιλήνης (01.09.2019)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ώρα 6:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν.4555/2018 και 2 του ν.4623/2019 αντίστοιχα, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυτιλήνης.

  ΘΕΜΑ 1: Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

[α) Προέδρου, β) Αντιπροέδρου και γ) Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου]

 

ΘΕΜΑ 2:  Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης.

[Από τα 9 συνολικά τακτικά μέλη της Επιτροπής εκλέγονται τα 6 τακτικά μέλη, καθώς και  τα αναπληρωματικά μέλη].

 

ΘΕΜΑ 3:  Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μυτιλήνης.

[Από τα 9 συνολικά τακτικά μέλη της Επιτροπής εκλέγονται τα 6 τακτικά μέλη, καθώς και  τα αναπληρωματικά μέλη].

 

 

                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                              

 

 

                                                ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ