1

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας επαληθευτή για τη Διενέργεια Πρωτοβάθμιων Διοικητικών και Επιτόπιων Επαληθεύσεων της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προσκαλεί τον κ.Μπούρα Χρήστο του Ηλία, με ΑΦΜ 066642590, ΔOY Α΄ Αθηνών,  πιστοποιημένο εξακριβωτή κατά το σχετικό μητρώο της Ειδικής Γραμματείας και οριζόμενος με την υπ’ αριθμό 302121/ΥΔ 5126/19-08-2019 Απόφαση της Μονάδας Γ του Στόχου Εδαφική Συνεργασία, ως δυνητικό ανάδοχο για την υπηρεσία διενέργειας πρωτοβάθμιου ελέγχου (διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων), να υποβάλλει  προσφορά για την Υπηρεσία διενέργειας πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων της πράξης με ακρωνύμιο SMART CITIES, ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Ε) 1.3.4, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα αναλυτική πρόσκληση και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και Β αυτής .

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει  με e-mail προς τη Δ/νση Προγραμματισμού Ανάπτυξης Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δ. Μυτιλήνης στο e-mail: dimos@mytilene.gr  μέχρι την  Τρίτη  24-12-2019 και ώρα 10:00 π.μ. .

Αναλυτικά: