1

Συντήρηση και επισκευή μικροφωνικών και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή μικροφωνικών και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων”.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της ομάδας ειδών της προμήθειας, μέχρι και τις 14:00΄ της Παρασκευή 09-08-2019.

Αναλυτικά :