1

Εργασία ηχητικής και τεχνικής υποστήριξης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Εργασίας ηχητικής και τεχνικής υποστήριξης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ, προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α 17% .

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00΄ π. μ. .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Αναλυτικά: