1

Προμήθεια Πυροσβεστικών Κρουνών για τις ανάγκες Πυροπροστασίας

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια Πυροσβεστικών Κρουνών για τις ανάγκες Πυροπροστασίας”, προϋπολογισμού 70.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Λέσβου, οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17, την 03ην Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00΄ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αναλυτικά: