1

Ασφάλιση κατά την μεταφορά έργων τέχνης του Θεοφίλου από το Υπουργείο Πολιτισμού στη Μυτιλήνη

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτου 3
Ταχ. Κωδ: 811 31
Πληροφορίες: Μαυραντώνης Βλ.
Τηλ: 2251037394
Fax: 2251037393
e-mail: theatro@mytilene.gr
Μυτιλήνη,  28-05-2019 
Αριθ. Πρωτ.:  23815
Προς:  Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης με τίτλο «Ασφάλιση κατά την μεταφορά έργων τέχνης του Θεοφίλου από το Υπουργείο Πολιτισμού στη Μυτιλήνη», ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.152,00 ευρώ.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί:

α) η υπ’ αριθ. 594/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: 1.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της δαπάνης μπορούν να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στην αριθμ. 59/2019 μελέτη της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου.

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές,  μέχρι και τις 13:00  της Τρίτης  –  04/06/2019.

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ: Τη Δ/νση Πολιτισμού-Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ …….(τίτλος δαπάνης)

Σας γνωρίζουμε ότι o ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση  του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι δεν συνδράμουν οι  λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 (αντί  Απόσπασμα ποινικού μητρώου). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

β. Φορολογική ενημερότητα (εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 73 παρ.2 του Ν.4412/2016) -(εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).

δ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του) (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) (να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους).

ε. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο (να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του).

στ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της προσφορά τους (τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός και το έντυπο προσφοράς) και την μελέτη μπορούν να απευθύνονται  στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Βλάση Μαυραντώνη, στα τηλέφωνα: 2251 0 37394 και φαξ: 2251 0 37393 και e-mail: theatro@mytilene.gr., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ