1

Ανάθεση υπηρεσίας σε φιλόλογο για «Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας και Στοιχείων Ελληνικής Ιστορίας και Ελληνικού Πολιτισμού σε Ενήλικες Μετανάστες και Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Διεύθυνση : Αγ. Ειρήνης 10 – Μυτιλήνη
Τηλέφωνο : 22510 – 27501
Μυτιλήνη, 09/04/2019
Αρ. Πρωτ.: 1284         
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Λέσβου»

Το ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» Δήμου Λέσβου, σε συνέχεια της απόφασης του ΔΣ με αριθμό 35/2019 προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας από έναν (1) φιλόλογο για :

  • «Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας και Στοιχείων Ελληνικής Ιστορίας και Ελληνικού Πολιτισμού σε Ενήλικες Μετανάστες και Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας»,

στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ» και συγκεκριμένα του Υποέργου (Α/Α 2) ‘’ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ’’, συνολικής δαπάνης 9.250,00€, διάρκειας 800 ωρών και η ισχύ της ανάθεσης θα είναι μέχρι 31/12/2019. Το κριτήριο επιλογής θα είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά.

Η Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ», η οποία με την απόφαση με αριθ. πρωτ.: οικ.3839/17-11-2016, έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», του Ε. Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014 – 2020 με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001999. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο εντός τεσσάρων (4) ημερών από την δημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Λέσβου, στη γραμματεία του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου, επι της οδού Αγίας Ειρήνης 10 – Μυτιλήνη.

Η ανωτέρω ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με την Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με Απόφαση της Προέδρου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (αρ. 35130/739/9-8-2010), καθορισμός νέων ορίων προϋπολογισμού για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών).

Η Διευθύντρια του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής
Προστασίας &  Αλληλεγγύης» Δήμου Λέσβου
Αθηνά Κουρουβακάλη