1

Απομαγνητοφώνηση εκτύπωση και αποστολή πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της υπηρεσίας με τίτλο “Απομαγνητοφώνηση εκτύπωση και αποστολή πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου”, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 11.783,72 ευρώ με ΦΠΑ (24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής  μέχρι και τις 14:00 της 15/04/2019 ημέρα Δευτέρα.

Αναλυτικά: