1

Εργασία ετήσιας επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης (Ε.Ε.Τ.Υ.) των υποδομών πληροφορικής κτλ του Δήμου Λέσβου

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Εργασία ετήσιας επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης (Ε.Ε.Τ.Υ.) των υποδομών πληροφορικής κτλ του Δήμου Λέσβου”.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της  ομάδας ειδών της υπηρεσίας, μέχρι και τις 14:00΄ της Παρασκευής 12.04.2019.

Αναλυτικά: