1

Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου Δήμου Λέσβου

Ο Δήμαρχος Λέσβου Γαληνός Σπυρίδων διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου Δήμου Λέσβου».

Η εκτιμώμενη ενδεικτική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό εννιά χιλιάδων ευρώ (€109.000,00). Οι υπηρεσίες ασφάλισης δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής προσφορών: Πέμπτη, 02 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00 .
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη, 07 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 72121.
Αναλυτικά: