1

Σύμβαση μίσθωσης έργου για 1 έτος από το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα (1) έτος με α. ένα (1) άτομο της ειδικότητας ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ συντονιστής (ενδεικτικά 800 ώρες το έτος), β. ένα (1) άτομο της ειδικότητας ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ (ενδεικτικά 800 ώρες το έτος), για την υλοποίηση λοιπών δράσεων στο Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Κέντρου Κοινότητας Λέσβου για τα επόμενα 3 έτη .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους σε κλειστό φάκελο καθώς και την οικονομική τους προσφορά σε ξεχωριστό κλειστό σφραγισμένο φάκελο εντός πέντε ημερών από την δημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Λέσβου, στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας Λέσβου επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 71, Μυτιλήνη (υπόψη Σοφού Βασιλική 22510-55238).

Αναλυτικά η ανακοίνωση .