1

Προμήθεια 300 τ.μ. αθλητικού συναρμολογούμενου δαπέδου για εξωτερικούς χώρους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. Π. Δ. Δ.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Διεύθυνση : Πεσματζόγλου 1 -Μυτιλήνη
Τ.Κ. : 81132
Πληροφορίες: Αικατερινάκη Σωτηρία
Τηλέφωνο/Fax: 22510 – 24244
 e-mail: aodm@mytilene.gr
Μυτιλήνη: 07/03/2019
Αρ. Πρωτ.: 533
 
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ  Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού του Δήμου Λέσβου  πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για προμήθεια τριακοσίων (300) τ.μ. αθλητικού συναρμολογούμενου δαπέδου για εξωτερικούς χώρους. Το δάπεδο θα είναι συναρμολογούγουμε με πλακίδια κατασκευασμένα από πολυμερές πολυπροπυλένιο με  UV προστασία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

Διαστάσεις : 25Χ 25Χ 1,2 cm , 250gr
Οπλισμοί πλακιδίων 7 πόντοι (θηλυκό/αρσενικό ) σε κάθε πλευρά.
Εξαιρετική αντοχή σε διαλύτες
Πλευρική υφεση : 0,0 – 1,2 χιλ.
Αντοχή στη φωτια: Μ4
Ματ επιφάνεια με αντιολισθικό φινίρισμα

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πλακιδίων,  η τιμή του τ. μ, καθώς και του ποσού της επιβάρυνσης της μεταφοράς των πλακιδίων, στη περίπτωση προμηθευτή εκτός νησιού.

Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος,  προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και  Ε.Ε.),  τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).
δ) καταστατικό της εταιρείας (αν πρόκειται για  εταιρεία)

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική  προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι τις 10:00 π.μ. την Τρiτη 12.03.2019 με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  &   ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ