1

Επισκευή και Συντήρηση Λειτουργιά εγκαταστάσεων και δικτύων άρδευσης (επισκευή Ηλεκτροκινητήρα της ΠΟΜΩΝΑΣ)

Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΟΜΩΝΑΣ (ΝΤΟΥΣΛΑ)) ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.150,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17% (365,50€), και σας καλούμε όπως υποβάλετε οικονομική προσφορά με κατάθεση στο πρωτόκολλο του Δήμου, που βρίσκεται στην έδρα αυτού, επί της Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 στην Μυτιλήνη, έως τις 21/12/2018 και ώρα 12:00.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση
Η Μελέτη