1

Βελτίωση και αναβάθμιση κύριας αστικής αρτηρίας Ελευθερίου Βενιζέλου (Σουράδα-Μακρύς Γιαλός)

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΣΟΥΡΑΔΑΣ – ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ)», εκτιμώμενης αξίας 1.222.476,84 Ευρώ (με 17% Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

  • Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 047,67 Ευρώ (με Γ.Ε. & Ο.Ε, απρόβλεπτα, απολογιστικά),
  • κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 804,33 Ευρώ (με Γ.Ε.&Ο.Ε, απρόβλεπτα, απολογιστικά )

Τα ποσά δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ)
1. Άθροισμα εργασιών 762.675,99
2. Γεν. έξοδα & Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 137.281,68
3. Απρόβλεπτα (15%) 134.993,65
4. Απολογιστικά     9.900,68
5. Φ.Π.Α. 17% 177.624,84
  ΣΥΝΟΛΟ 1.222.476,84
  1. Συνοπτική περιγραφή του έργου

Το έργο του θέματος προτάθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου διότι αποσκοπεί στην αναβάθμιση  της κύριας οδικής αρτηρίας  της πόλης την  Ελευθερίου Βενιζέλου από τη Σουράδα μέχρι το Μακρύ Γιαλό. Πρόκειται να γίνουν εργασίες οδοποιίας, πλακοστρώσεις, τοποθέτηση  πινακίδων κυκλοφοριακής ρύθμισης, εργασίες ηλεκτρομηχανολογικές και αναβάθμιση του φωτισμού, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς.

  1. Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17
Ταχ. Κωδ.: 81132
Πληροφορίες : Παπασωτηρίου Ελευθερία, Τσαπώνη Μαρία, Τσέγγου Μαρίνα
Τηλ.: 22513 50562/22513 50585
Telefax: 22513 50508
E-mail: dimoprasion@mytilene.gr
Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr
 Πρόσβαση στα έγγραφα
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ (www.mytilene.gr, επιλογή : ηλεκτρονική ενημέρωση – προκηρύξεις).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 17/12/2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 03/01/2019.

  1. Στοιχεία διαγωνισμού

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07-01-2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η, 11-01-2019,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Αναλυτικά όλα τα αρχεία της μελέτης εδώ
 
         

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 30-11- 2018

                            

                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

                                                                       

                                                                                                                      

                                                                                                               ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ