1

Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Καλλονής, Πέτρας, Μήθυμνας, Ερεσού – Αντίσσης, Μανταμάδου και Αγ. Παρασκευής

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Καλλονής, Πέτρας, Μήθυμνας, Ερεσού – Αντίσσης, Μανταμάδου και Αγ. Παρασκευής”, προϋπολογισμού 111.110,00  ευρώ χωρίς  Φ.Π.Α 17%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με καταληκτική ημερομηνία την 28η  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14.00 .

Αναλυτικά: