1

Μίσθωση γερανοφόρων κ.τ.λ. οχημάτων για την μεταφορά προκατασκευασμένων οικίσκων σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λέσβου για την ανάγκη προσωρινής στέγασης μαθητών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη
Πληροφορίες: Ε. Μανωλακέλλης
Τηλ: 2251350534
Fax: 2251350578
Μυτιλήνη 20/11/2018
Αριθμ. Πρωτ.: 52613

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την υπηρεσία «Μίσθωση γερανοφόρων κ.τ.λ. οχημάτων για την μεταφορά προκατασκευασμένων οικίσκων σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λέσβου για την ανάγκη προσωρινής στέγασης μαθητών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.364,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ,σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 154/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών .

 Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 1032/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την 26/11/2018.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Η μελέτη εδώ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ