1

Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου», προϋπολογισμού 158.098,08 πλέον Φ.Π.Α. 17% .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 10η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 67176 .

Αναλυτικά :