1

Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας με κάμερες για τα δημοτικά κτίρια του Δήμου Λέσβου

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμηθείας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 18.750,00 € χωρίς ΦΠΑ (17%) .
Οι προσφορές(οικονομική-τεχνική) υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής μέχρι και τις14:00΄της ΤΡΙΤΗΣ 20 /11/2018.
Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση
H Μελέτη