1

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες α) του Δήμου και των ΝΠΔΔ : β) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» γ)«ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» του Δήμου Λέσβου

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του α) Δήμου και των ΝΠΔΔ : β) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» γ)«ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» του Δήμου Λέσβου, προϋπολογισμού 198.397,86 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 22 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00΄μ.μ. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 65917 .

Αναλυτικά :
Η Προκήρυξη
Η Διακήρυξη
Η Ενιαία Μελέτη
Το ΤΕΥΔ
Το Έντυπο Οικ. Προσφοράς
Το Έντυπο Τεχν. Προσφοράς
Το Σχέδιο Σύμβασης
Τα Υποδείγματα Εγγυητικής