1

Διαμόρφωση χώρου για τη στέγαση βρεφικού τμήματος στο παιδικό σταθμό Αγ. Παρασκευής Λέσβου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ  ΣΤΑΘΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»,

Προϋπολογισμού 10.296,00 € με 17% Φ.Π.Α.

(Άρθρο 4.3 παρ. 1 ΦΕΚ Β΄900/17.3.2017 και Άρθρο 118 του Ν.4412/2017)

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87 της 7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 3463/2006, «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147 της 8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/2-3-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
  5. Την με αρ. 95/2018 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ».
  6. Την με αρ. 453/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, που αφορά στην έγκριση της Μελέτης και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης του εν λόγω έργου.

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει τη διενέργεια απ΄ ευθείας ανάθεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ  ΣΤΑΘΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», Προϋπολογισμού 10.296,00 € με 17% Φ.Π.Α., στις 31-10-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων της αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/2-3-2017 (ΦΕΚ Β΄ 900_17-3-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Αναλυτικά η μελέτη εδώ
 

Ο Αντιδήμαρχος

Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Δήμου Λέσβου

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ