1

Ασφαλτόστρωση οδού από Άγιο Στέφανο έως Παλιό Δ. Ε. Μανταμάδου

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού από Άγιο Στέφανο έως Παλιό Δ. Ε. Μανταμάδου», εκτιμώμενης αξίας 710.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12.11.2018 ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 3.00 μ.μ. .

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16.11.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. .
Αναλυτικά: