1

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών Επαγγελματικής παγίδας εντόμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας Δ. Λέσβου

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών Επαγγελματικής παγίδας εντόμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας Δ. Λέσβου, για το 2018 με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 80,00 ευρώ με τον ΦΠΑ 17%, βάσει Τις Τεχνικές Προδιαγραφές  της  27/04//2018  Δ/νσης Καθαριότητας .

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 879/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής , μέχρι τις 15:00΄ της 14/09/2018.