1

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 – 2020» τίτλος πράξης : «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ»

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» Δήμου Λέσβου

 
Έχοντας υπόψη:

 1. Την με αριθμ. πρωτ. οικ.3839/17-11-2016 απόφαση ένταξης της Πράξης ‘’ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ’’ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΡΟΜΑ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001999 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014 – 2020».
 2. Την με αριθμό 97/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβούλιου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» Δήμου Λέσβου.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 681 του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 30 του Ν.4314/2014.

Ανακοινώνει
τη  πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Κοινότητας Λέσβου, που στεγάζεται στο κτίριο επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 71 – Μυτιλήνη. Η  διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 1 12 μήνες (1920 ώρες το έτος)

 
Οι υποψήφιοι/ιες θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι γενικά προσόντα:

 1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
 3. Να έχουν τη φυσική καταλληλόλητα για την εκτέλεση των καθηκόντων.
 4. Να είναι άνεργοι.
 5. Να έχουν χαμηλό εισόδημα.
 6. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 1. Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του 2017.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους σε κλειστό φάκελο καθώς και την οικονομική τους προσφορά σε ξεχωριστό κλειστό σφραγισμένο φάκελο εντός πέντε ημερών από την δημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Λέσβου και στην υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας επί της οδού Αγίας Ειρήνης 10 Μυτιλήνη (υπόψη Κατσιγίνη Μικέ 22510-27501 εσωτ.7).
Η ανωτέρω ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με την Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με Απόφαση Προέδρου, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (αρ. 35130/739/9-8-2010), καθορισμός νέων ορίων προϋπολογισμού για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών).
 
Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής
Προστασίας &  Αλληλεγγύης» Δήμου Λέσβου
 
Αναστασία Αντωνέλλη