1

Προμήθεια συστημάτων ήχου – TV – VIDEO – μικροφωνική, μεγαφωνική κ.τ.λ.

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια συστημάτων ήχου – TV – VIDEO – μικροφωνική, μεγαφωνική κ.τ.λ. “.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), μέχρι τις 14:00΄ της Τρίτης 10 Ιουλίου 2018.

Αναλυτικά: