1

Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο γήπεδο 5χ5 του Μιχαλέλειου Δημοτικού Σταδίου Πλωμαρίου

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο γήπεδο 5χ5 του Μιχαλέλειου Δημοτικού Σταδίου Πλωμαρίου», εκτιμώμενης αξίας 29.492,93 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου στο Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου, την 10-07-2018, ημέρα Τρίτη, και ώρα 09:30 π.μ. έως 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών).
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν.4412/2016.
Αναλυτικά: