1

Οικιακή Κομποστοποίηση στο Δήμο Λέσβου

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμηθειών των τμημάτων 1, 2, 3 και 4 της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Οικιακή Κομποστοποίηση στο Δήμο Λέσβου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και με συνολικό προϋπολογισμό 488.029,46 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 11/07/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Αναλυτικά :