1

Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου – Smart Cities», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών και την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου Marketing για τον προσδιορισμό της ταυτότητας της Λέσβου (City Marketing, City Branding), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου – Smart Cities», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020», συνολικού κόστους 18.0000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές .

Αναλυτικά: