Βιβλιοδετήσεις, Εκδόσεις κ.τ.λ.

 Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Βιβλιοδετήσεις, Εκδόσεις κ.τ.λ.».

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής μέχρι και τις 14:00΄ της Τετάρτης 06/06/2018.

Αρμόδιος υπάλληλος Δέσποινα-Ταξιαρχούλα Ρουμελιώτη .
Αναλυτικά :