1

Μίσθωση ακινήτου από το ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», για την στέγαση του 2ου Παιδικού Σταθμού Μυτιλήνης

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το ΝΠΔΔ ‘’Κ.Π.&Α.Δ.Λ.’’, για την στέγαση του 2ου Παιδικού Σταθμού Μυτιλήνης και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, στην οδό Αγ. Ειρήνης 10 – Μυτιλήνη, τηλ. 22510 27501, 22533 50125 και FAX 22510 42329. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.
Αναλυτικά η προκήρυξη .