1

Επαναληπτική διαδικασία για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών»

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει σε επαναληπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών».
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής μέχρι και τις 14:00΄ της Τρίτης 22/05/2018.
Αναλυτικά :