1

Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Λέσβου για το 2018

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Λέσβου για το 2018” .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής είτε ανά είδος είτε στο σύνολο των ειδών της προμήθειας, μέχρι τις 14:00΄ της Παρασκευής 11/05/2018.
Αναλυτικά :