1

Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου Δήμου Λέσβου

Ο Δήμαρχος Λέσβου Γαληνός Σπυρίδων διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου Δήμου Λέσβου».

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για το σύνολο του διαγωνισμού, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 2.3 της διακήρυξης.

Η εκτιμώμενη ενδεικτική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000,00). Οι υπηρεσίες ασφάλισης δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ασφάλιση όλων των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Λέσβου, με συγκεκριμένες καλύψεις. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Α της αναλυτικής διακήρυξης.

Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας θα ασφαλίζονται όλα τα κυκλοφορούντα και υπάρχοντα οχήματα, μεταφορικά μέσα και μηχανήματα έργου του Δήμου, αλλά και όσα ταξινομηθούν ή/και τεθούν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του διαγωνισμού και ισχύος της σύμβασης, με τις ίδιες προσφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις και τα προσφερόμενα ασφάλιστρα, κατά κατηγορία οχήματος.

Οι ζητούμενες ασφαλιστικές καλύψεις κατά κατηγορία οχημάτων, η εκτιμώμενη εμπορική αξία έκαστου ασφαλιζόμενου οχήματος, καθώς και τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, ασφαλιζόμενα κεφάλαια ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της αναλυτικής διακήρυξης.

Η προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική ενδεικτική αξία της σύμβασης. Η ενδεικτική αξία της σύμβασης δεν είναι δεσμευτική, όσον αφορά τις επιμέρους ομάδες καλύψεων και οχημάτων και δύναται ποσά να μεταφέρονται μεταξύ αυτών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 66514110-0 «υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων».

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην ελληνική γλώσσα.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής προσφορών: 08 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνονται αυτόματα με τις υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 14 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική και τεχνική του επάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των € 2.000,00 ή σε ποσοστό 2% επί της ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων ασφαλιστικών καλύψεων. Δύναται να γίνει αποδεκτή προσφορά που δεν αναφέρεται στο σύνολο των ζητούμενων καλύψεων, μόνο στην περίπτωση που οι συγκεκριμένες μη προσφερόμενες καλύψεις δεν προσφέρονται δεσμευτικά από το σύνολο των διαγωνιζομένων. Διευκρινίζεται ότι, η περίπτωση αυτή αφορά αποκλειστικά στην αδυναμία κάλυψης συγκεκριμένου κινδύνου, λόγω αποδεδειγμένης μη προσφοράς της κάλυψης από την ασφαλιστική αγορά γενικότερα ή/και λόγω μη επάρκειας του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος της παρεχόμενης υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να α­πευθύνονται στην Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, αρμόδιος Κυριάκης Γρηγόριος στο τηλέφωνο 2251055637 και fax 2251027090.

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η ΜΕΛΕΤΗ
Το έντυπο ΤΕΥΔ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ