1

Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Πολιχνίτου – Σκάλας Πολιχνίτου

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Πολιχνίτου – Σκάλας Πολιχνίτου», εκτιμώμενης αξίας  60.000,00 Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17-4-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 95α του Ν.4412/16. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9.30π.μ. και η ώρα λήξης 10.00π.μ. . Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17
Ταχ. Κωδ.: 81132
Πληροφορίες : Παπασωτηρίου Ελευθερία, Τσαπώνη Μαρία
Τηλ.: 22513 50562 / 22513 50585
Telefax: 22513 50508
E-mail: dimoprasion@mytilene.gr
Αναλυτικά :