1

Συμμετοχή Δήμου Λέσβου στην εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος για την ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης «Smart Cities»

Πραγματοποιήθηκε στις 30/11/2017 με επιτυχία η εναρκτήρια συνάντηση της πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» με ακρωνύμιο «Smart Cities», στην έδρα του επικεφαλής εταίρου, στην Πάφο της Κύπρου.

Στη συνάντηση που συμμετείχαν οι Δήμοι Πάφου, Χανίων, το Δήμο Λέσβου εκπροσώπησαν με τη συμμετοχή τους, οι υπάλληλοι της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Ζωή Ανατολίτη και Μιχάλης Χτενέλλης .

Αντικείμενο της πράξης είναι η ανάπτυξη εφαρμογών και δράσεων με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης Δήμου και δημοτών, διαμορφώνοντας παράλληλα ένα ελκυστικό περιβάλλον για επιχειρήσεις, επισκέπτες και φορείς. Γενικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία συνθηκών συνεργασίας «έξυπνων πόλεων» μεταξύ των Δήμων Πάφου, Χανίων και Λέσβου, όπου με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών θα αναπτυχθούν συστήματα αλληλεπίδρασης πρωτίστως των Δήμων με τους δημότες και έπειτα με τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες τους.

Επιμέρους στόχοι της Πράξης είναι:

  • Η ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής δημοκρατίας και συμμετοχής,
  • Η συλλογή και ψηφιοποίηση υλικού φυσικού, πολιτιστικού, τουριστικού ενδιαφέροντος,
  • Η ανάπτυξη εφαρμογών τουριστικής προβολής,
  • Η συνεργασία των Δήμων στους παραπάνω τομείς

Για το Δήμο Λέσβου προτεραιότητα δίνεται στην Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών. Συγκεκριμένα στα πλαίσια της δράσης θα πραγματοποιηθεί ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής δημοκρατίας (e-Democracy) και συμμετοχής, οι οποίες θα ενισχύσουν την διαφάνεια, την επικοινωνία με τις δημοτικές αρχές και θα ενισχύσουν την συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες σχεδιασμού και στην λήψη αποφάσεων

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εγκεκριμένης πράξης για όλους τους Εταίρους είναι 643.000,00 €, ενώ για το Δήμο Λέσβου προσεγγίζει τις 145.600,00 €.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREGV-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους κατά 15%.