1

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο νεκροταφείο Βασιλικών

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο νεκροταφείο Βασιλικών», εκτιμώμενης αξίας 18.100,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ, με προϋπολογισμό 15.470,09 Ευρώ (με Γ.Ε.&Ο.Ε., απρόβλεπτα και απολογιστικά). Το ποσό δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30π.μ-10:00π.μ. (ώρα λήξης  υποβολής προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 95α του Ν.4412/16. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Αναλυτικά :