1

Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στην Περιφερειακή Εταιρεία Ανάπτυξης Β. Αιγαίου Α.Ε. – ΠΕΑ Β. Αιγαίου Α.Ε.

Η Περιφερειακή Εταιρεία Ανάπτυξης Β.Αιγαίου Α.Ε. – ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24/2017 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (Δ.Σ.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ένα (1) άτομο ειδικότητας : Χημικός κατηγορίας ΠΕ για τις ανάγκες λειτουργίας του Φυσικοχημικού Τμήματος του Εργαστηρίου Ελέγχου Νερών-Λυμάτων και Εδαφών.

Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι οι εγκαταστάσεις του ανωτέρω εργαστηρίου στην οδό Καραντώνη 6 στη Μυτιλήνη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την επισυναπτόμενη Αίτηση στο κείμενο της Αναλυτικής Προκήρυξης, σε σφραγισμένο Φάκελο, ιδιοχείρως ή με ταχυμεταφορά στα Γραφεία της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ στη Μυτιλήνη, οδός Καραντώνη 6, μέχρι την Πέμπτη 26-10-2017 και ώρα 14.00.

Υπεύθυνος για διανομή της Πρόσκλησης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ Κονιαρέλλης Δημήτρης, Καραντώνη 6, Μυτιλήνη, τηλ. 222510 29570/27333.

Αναλυτικά :