1

Προκύρηξη Ανοιχτής Διαδικασίας "Συντήρηση – Επισκεύη Δημοτικών Κτιρίων Β.Δ. Τμήματος Λέσβου"

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β.Δ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ”, εκτιμώμενης αξίας 130.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 111.111,11€. Το ποσό δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ.
1. Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17
Ταχ. Κωδ.: 81132
Πληροφορίες : Παπασωτηρίου Ελευθερία – Τσαπώνη Μαρία – Aναστασίου Αιμιλία
Τηλ.: 22513 50562 / 22513 50557 / 22513 50585
Telefax: 22513 50508
E-mail: dimoprasion@mytilene.gr
Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr
Αναλυτικά :
Η Μελέτη