1

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των εργασίων συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε. Αγιάς Παρασκευής και Δ.Ε. Λ. Θερμής

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση των παρακάτω υπηρεσιών, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμό 175/2017 & 176/2017 μελέτες της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου:

1. Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε. Αγιάς Παρασκευής, συνολικού ποσού 6.786,00 ευρώ.

2. Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε. Λ.Θερμής, συνολικού ποσού 6.786,00 ευρώ.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την 24/10/2017

Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση
Η Απόφαση Δημάρχου
Η Μελέτη Θερμής
Η Μελέτη Αγίας Παρασκευής