1

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου δικύκλων κλπ οχημάτων

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση της παρακάτω υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 177/2017 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου :

  • Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου δικύκλων κλπ οχημάτων, συνολικού ενδεικτικού ποσού 2.100,00 ευρώ.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμό 714/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την 18/10/2017 και ώρα 15:00 μμ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε να μας αποστείλετε, μαζί με την προσφορά σας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιριών (ΟΕ και ΕΕ) και β) τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (ΑΕ).
  2. Φορολογική ενημερότητα.
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80, παρ.2 του Ν.4412/2016).
  4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης, για συμμετοχή με αντιπρόσωπο (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο (άρθρο 127, παρ.1 και 2, του Ν.4412/2016).

Αναλυτικά η μελέτη και το έντυπο προσφοράς .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ